parallax background

三哥的故事


parallax background

分店地點


parallax background

餐牌

三哥的社會活動

一月 7, 2021

Lifemart X 譚仔三哥手作市集載譽歸來啦!

「原創・獨創」一向係三哥嘅品牌理念,今年我哋第二度贊助 LI...
十二月 21, 2020

冬至

不想努力,奉旨休息,係為咗走更遠嘅路。今年我哋繼續秉承傳統,...
十月 27, 2020

贊助香港青少年科技創新大賽

三哥一直追求原創獨創,當然支持香港青少年投入科研創新啦!所以...

繁